AktualityZpráva o činnosti sboru za rok 2016

Sestry a bratři, vážení hosté,

dovolte mi, abych jménem starosty sboru a jménem svým v souhrnu zhodnotil naši činnost v roce 2016, podrobněji budou některé činnosti rozebrány v dalších zprávách.

Pokud se ohlédneme za minulým rokem, je určitě potěšitelné, že se nám i přes setrvávající nedostatek vedoucích daří udržet a vychovávat mladé hasičky a hasiče, kteří jsou zejm. na poli soutěžním velmi úspěšní a daří se jim vozit medaile, což je bezpochyby nejlepší ocenění nejen jejich snahy a píle, ale také práce vedoucích mládeže a rodičů dětí. S činností (a zejm. soutěžními výsledky) mládeže tedy můžeme být za rok 2016 nadmíru spokojeni a těšíme se na zprávu o činnosti mladých hasičů, která bude jistě plná pochval a superlativů. Děkuji všem členům SDH pracujících s mládeží, děkuji rodičům, kteří pomáhají např. při soutěžích, a děkuji především samotným mladým hasičkám a hasičům za jejich přístup a práci v roce 2016 a vzornou reprezentaci sboru a obce.
Relativně spokojeni můžeme být i s výsledky sportovního družstva dospělých, i když prostor pro zlepšení zde samozřejmě existuje, protože se nám v celkových výsledcích dosud nepodařilo odlepit „ode dna“, a když už, tak pouze na předposlední nebo předpředposlední místo, což nezní sice nijak lichotivě, přesto je nutné zdůraznit, že se naše sportovní družstvo v rámci Břeclavské hasičské ligy poměřuje s těmi nejlepšími v okrese a často i mimo něj, mj. i s účastníkem extraligy Pasohlávkami. Neříkám, že je to špatně, člověk by se měl vždy poměřovat s těmi nejlepšími, aby se i on zlepšoval, jen říkám, že všechno je relativní, jinými slovy pokud bychom měli soutěžit s týmy mimo BHL, naše výsledky by byly ve srovnání s nimi určitě lepší, i když bychom asi postupně zakrněli, což určitě nechceme.

V letošním roce jsme v rámci BHL s 35 body obsadili deváté místo z 11 přihlášených, i když fakticky za námi skončily pouze Hrušky, neboť poslední Hovorany se neúčastnily ani jediné soutěže. Bohužel se nepodařilo vylepšit naše maximum 20,04 s z roku 2014, kterého jsme dosáhli na domácí soutěži. Přesto jsme za ním příliš nezaostali a na soutěži v Hruškách jsme zaběhli letos náš nejlepší čas 20,95. Dařilo se také ve Velkých Pavlovicích, kde jsme časem 21,57 obsadili krásné páté místo a brali stejně jako v Hruškách 8 bodů. Tyto dvě soutěže naznačují, že potenciál pro zlepšení existuje a je determinován především pravidelností tréninku a kompaktností soutěžního družstva, protože do techniky se v minulých letech hodně investovalo (zejm. do nové mašiny). Je třeba nepolevovat a věřím, že výsledky se dostaví a že se nám v tomto roce konečně podaří překonat magickou hranici 20 vteřin. Děkuji všem členům sportovního družstva za časově náročnou tréninkovou přípravu a údržbu sportovního vybavení, a také za reprezentování sboru i obce. Podrobněji nás s událostmi z oblasti požárního sportu seznámí vedoucí sportovního družstva.

Zásadní bolestí našeho sboru a především zásahové jednotky je absence zázemí. Po několika letech a mnoha slibech se snad blýská na lepší časy. Hasička chybí citelně zejm. v zimních měsících a provizorní řešení nejde hledat do nekonečna, proto chceme, aby se s výstavbou nové hasičské zbrojnice započalo ještě v tomto volebním období. Proběhlo jednání s vedením obce, které deklarovalo podporu výstavbě nové hasičské zbrojnice a zahájení potřebných kroků k získání stavebního povolení. Nová hasičská zbrojnice by měla stát vedle pizzerie. Na příští rok jsou v rozpočtu obce vyčleněny prostředky na zpracování projektové dokumentace a doufáme, že se zde najdou i prostředky pro započetí výstavby, protože dotační možnosti jsou vzhledem ke kategorii jednotky velmi limitující. Státní dotaci na podporu výstavby hasičských zbrojnic se nám bohužel nepodařilo díky nízkému počtu bodů získat, dotace z evropských fondů je zase určena jen pro území se specifickými problémy (sucho, riziko záplav) a navíc se netýká jednotek páté kategorie. V současné době jedinou dotační možností
tak snad bude dotační program Jihomoravského kraje, který ale skončil s volebním obdobím v roce 2016 a pro další období je zpracováván program nový, jehož podmínky ale dosud neznáme. Dle neoficiálních informací by ale měla být více podporována právě výstavba nových hasičských zbrojnic. Jedinou „jistotou“ je tedy zřizovatel jednotky, obec Bořetice, z jehož rozpočtu se bude výstavba hasičské zbrojnice převážně financovat, a protože se bude jednat o poměrně vysokou investici, bude výstavba probíhat v několika etapách dle finančních možností obce. I přes mnohdy spartánské podmínky v provizorní hasičské zbrojnici se daří udržet odbornou přípravu jednotky, jednotka se pravidelně schází každých 14 dní v neděli k provádění odborné přípravy a k údržbě svěřené techniky, výstroje a výzbroje v zásahuschopném stavu, i když je to v nevytápěném prostředí zamořeném hlodavci, bez izolace, s dírami ve zdech, bez oken, tekoucí vody, řádné elektroinstalace, WC a základního vybavení např. v podobě stolu a židlí mnohdy nadlidský úkol.

Nová zbrojnice je tak naším opravdu akutním přáním, jehož řešení snad dostává konkrétnější obrysy, přesto nepřichází za 5 minut 12, ale 10 let po dvanácté. Je potřeba zdůraznit (a určitě mluvím za všechny členy JSDH), že zásahová jednotka nechce za současných podmínek fungovat i v dalších letech bez konkrétní vidiny řešení, neboť nelze zaručit, že nás takto uskladněná technika, výstroj a výzbroj v případě potřeby „podrží“. Pokud již členové jednotky věnují svůj volný čas požární ochraně obce a při zásahové činnosti riskují své zdraví a životy, je normální, že to chtějí vykonávat ve standardních podmínkách a s přiměřeným rizikem. Potřebnost hasičské zbrojnice i z hlediska SDH a zázemí pro jeho fungování a činnost mladých hasičů je také zřejmá a netřeba dále rozebírat. Děkuji všem členům zásahové jednotky za jejich čas věnovaný odborné přípravě, práci při údržbě techniky, výstroje a výzbroje a při zásahové činnosti. Podrobnosti opět ve zprávě velitele jednotky.

Nezastupitelnou roli v obci má náš sbor při pořádání a spolupořádání různých sportovních a kulturních akcí. Namátkou – hasičský ples, hasičská soutěž, soutěž v uzlování mladých hasičů (letos se koná 15. ledna), dále pomoc kravihorcům a obci (putování za vínem, den otevřených sklepů, běh za BB, vánoční jarmark, den dětí, pálení čarodějnic atd.). Děkuji všem členkám a členům SDH, kteří byli ochotní se těchto akcí účastnit, a pomohli tak rozvíjet společenský život v naší obci.
Co se týče interních záležitostí sboru, financí, členské základny apod., o tom ještě uslyšíme od našeho jednatele a pokladníka. S výsledky kontrolní činnosti nás seznámí předsedkyně KRR.
Chtěl bych ještě poděkovat za podporu zřizovateli jednotky, obci Bořetice, který na nás nezapomíná a v rámci svých možností vynakládá na jednotku nemalé finanční prostředky a v rámci SDH finančně podporuje mladé hasiče a nefinančně celý sbor (např. bezplatným poskytováním traktoru při sběru železa, zapůjčováním stanů, stolů, laviček nebo sálu KD). Je třeba říci, že naše jednotka je na své poměry JPO „pětky“ vybavena velmi solidně, bohužel až na potřebné zázemí.
Děkuji také občanům Bořetic, zejm. při letošním sběru železa. Děkuji našim „skoro“ členům Gumídkům za účast na akcích sboru, za jejich podporu a úspěšnou reprezentaci obce na soutěžích staré gardy, resp. XXL. Děkuji také celé KRR a hlavně celému výboru, na jehož bedrech převážně stojí naše činnost.
Sestry a bratři, závěrem chci poděkovat vám všem – členkám a členům SDH. Vy jste pro sbor to nejdůležitější, protože SDH - to není starosta ani výbor, jsou to jeho členové, kteří se svou prací, svým chováním, svými postoji a svým přístupem zasluhují o rozvoj našeho sboru. Děkuji také za to, že v této době, kdy je lidská společnost silně orientována na výkon, kdy se kvalita člověka porovnává tím, kolik času stráví v práci, na jaké pozici je, kolik si vydělává a jaký má majetek, vůbec chcete být členy organizace, jejímž účelem je nezištně pomáhat
druhým, a to ve vašem volném čase. Chápu, že mnohdy to není jednoduché, často chybí chuť po práci ještě vstát a jít něco dělat pro obec, sbor či někoho jiného, není jednoduché překousnout nějaké ty neshody i uvnitř sboru, podvolit se vůli většiny, i když s ní nesouhlasím, nebo mít vůbec motivaci být hasičem, když se ani nemáme kde scházet. O to víc si vážím vás všech, kteří jste vydrželi v tom našem bořetickém SDH a dnes zde sedíte, protože věřím, že sdílíme podobné hodnoty a stejnou myšlenku, že totiž naše činnost a činnost hasičů obecně má smysl.
Setry a bratři, vážení hosté, přeji Vám i Vašim rodinám do roku 2017 hlavně pevné zdraví a osobní spokojenost a doufám, že se zde všichni příští rok opět sejdeme – nebo ještě lépe – sejdeme se ve větším počtu.

V Bořeticích dne 13. 1. 2017

J. Michna
náměstek starosty SDH Bořetice

zpět aktuality

Pro členy:

Náměty

Přátelé, máte-li nějaký návrh na článek, odkaz nebo fotografie na tyto stránky, zašlete je prosím na adresu sdh.boretice@seznam.cz. Děkujeme

starší informacePřipravované akce:

Facebook SDH Bořetice

Přidejte si SDH Bořetice do svých oblíbených stránek :) ZDE

Čtvrtky s mladými hasiči

Každý čtvrtek v 16:00 se konají setkání s mladými hasiči. Prosíme členy SDH Bořetice, kteří mají v tuto dobu volno, aby šli s prcky pomoct. Srazy se konají u Zš Bořetice.

další akce